Algemene voorwaarden

Van: Fabridot 

…………………… (Naam van de praktijk) 

Nispenseweg 3 4707 RA Roosendaal 

Praktijkadres: …………………………. , ………………………….. hierna te noemen: gebruiker 

Artikel 1. Definities 

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de  navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden,  

Fabridot

vertegenwoordiger van ………………….. (praktijk naam) 

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. 

Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot  dienstverlening. 

Artikel 2. Algemeen 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en  iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop  gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover  van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is  afgeweken.  
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle  overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen  te worden betrokken. 
 3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig  indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden  nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van  deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en  opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen  ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te  komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking  van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3. Aanbod en offerte 

 1. Een aanbod of offerte kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor  de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit  het aanbod of de offerte volgt. 
 2. De herroeping van een aanbod of offerte kan slechts geschieden, zolang  het aanbod of de offerte niet is aanvaard en evenmin een mededeling,  houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod of de offerte de  mededeling dat het een vrijblijvend aanbod respectievelijk een vrijblijvende  offerte betreft, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding  geschieden. 
 3. De prijzen in genoemd aanbod of genoemde offerte zijn exclusief BTW en  andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van  de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en  administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
 4. Indien de aanvaarding (niet op ondergeschikte punten) afwijkt van  hetgeen is opgenomen in het aanbod of de offerte, dan is gebruiker  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig  deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft. 
 5. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod of offerte  daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als  aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding  tot stand, tenzij gebruiker onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen. 
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten  van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de  opgegeven prijs. 
 7. Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige  opdrachten.  

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Gebruiker zal de overeenkomst met terzijdestelling van het bepaalde in  artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek  naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed  vakmanschap uitvoeren.  
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan  gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de  opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk  zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden  verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde  gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht  de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de  vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven  aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat  gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /  of onvolledige gegevens.  
 4. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden,  die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel  niet-materiële schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een  behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden  te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de  overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of  aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor  worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk  hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of  kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever  hierover tevoren inlichten. 
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij  aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een  verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.  
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen  brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van  omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend. 

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn 

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt  aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst  anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders  overeenkomen. 
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde  werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een  fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de overeenkomst  of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te  beëindigen.  

Artikel 7. Honorarium 

 1. Gebruiker en opdrachtgever komen bij het tot stand komen van de  overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt  berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker en geldt voor de  duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt  overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de  overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium. 
 2. Het honorarium is inclusief BTW. 

 Vrijstelling van BTW geldt voor individuele cliënten.

 1. Gebruiker is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het  honorarium aan inflatie en marktconformiteit. 
 2. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien  tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de  overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van  de overeenkomst voor gebruiker zijn gestegen. 
 3. Voorts mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de  uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk  overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate  onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks  niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker  mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten  tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de  opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het  honorarium in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van de  verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  

Artikel 8. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden na intakegesprek(ken) en iedere vervolgaf spraak, contant en in de valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever  ontvangt bij contante betaling een factuur met de aantekening dat het bedrag is voldaan.

Afwijking AV: Fabridot stuurt een factuur met betalingstermijn binnen  14 dagen.

 1. Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting van contante betaling  voldoet dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op  een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. 
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsver plichting niet op. 
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van  14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.  Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij  de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De  rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment  dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het  volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van  de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever  onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te la ten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in  mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de  hoofdsom en de lopende rente. 

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot  betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de  toerekening aanwijst. 

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daar bij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten  worden voldaan. 

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van  14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan  gebruiker, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverle ning aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met  opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker zal  opdrachtgever van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de  dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in  kennis stellen. 

Artikel 9. Bruikleen 

 1. Alle door gebruiker aan opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken, daar onder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,  software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker,  tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te  verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht  gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de  hoogte te stellen. 
 4. De opdrachtgever verplicht zich de in bruikleen gegeven zaken te  verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en  waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op  eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. In bruikleen genomen zaken van de gebruiker mogen niet aan derden ter  hand worden gesteld of ter inzage worden meegegeven. Overtreding van  dit artikel zal op straffe van boete worden gesteld.  

Artikel 10. Teruggave van in bruikleen gegeven zaken 

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst  zaken in bruikleen heeft gegeven is opdrachtgever gehouden genoemde  zaken op verzoek van gebruiker of in overeenstemming met hetgeen werd  overeengekomen binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van  gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze  verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn  rekening. 
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende  aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde  verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en  kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te  verhalen. 

Artikel 11. Incassokosten 

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of  meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter  verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een  geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het  nog verschuldigde bedrag. Dit met een maximum van € 50,00 (zegge:  vijftig euro). 
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs nood zakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen  eveneens voor rekening van opdrachtgever.  
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 Klachtenafhandeling 

 1. De gebruiker is lid van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  Amsterdam onder nummer 33299478. 

Gebruiker heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de  Counsellor”. 

 1. De “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) is overeen komstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten  bij een onafhankelijke Geschillencommissie voor de complementaire en  alternatieve gezondheidszorg (SKAG). De ABvC heeft een onafhankelijke  klachtenfunctionaris die in eerste instantie het aanspreekpunt is voor  klachten van de opdrachtgever. 
 2. Indien de opdrachtgever kiest voor het zich wenden tot de  klachtenfunctionaris van de ABvC is de gebruiker gehouden hierin te  participeren. Voordat de opdrachtgever gebruik wil maken van de  klachtenfunctionaris van de ABvC dient de opdrachtgever eerst zijn of  haar bezwaren, klachten en/of grieven voor te leggen aan de gebruiker.  Komen opdrachtgever en gebruiker niet tot een oplossing dan kan  opdrachtgever zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC.  Hij/zij zal met opdrachtgever en gebruiker trachten tot een oplossing te  komen. 
 3. Indien de klachtenfunctionaris, opdrachtgever en gebruiker nog niet tot  een oplossing komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de ABvC op  verzoek van de opdrachtgever de zaak doorgeleiden naar de SCAG ter  verdere afhandeling van diens klachten, bezwaren en/of grieven. Wanneer de opdrachtgever verzoekt naar de SCAG te willen gaan dan  zijn hieraan kosten verbonden. 

Op de website van de SCAG (https://www.scag.nl/) kunnen de kosten  hiervoor gevonden worden. 

 1. De Geschillencommissie heeft tot taak alle geschillen tussen opdrachtge ver en gebruiker te beslechten door middel van een uitspraak in de vorm  van een bindend advies of door alsnog een schikking tussen opdrachtge ver en gebruiker te bevorderen. 

De Geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak  doen. Opdrachtgever kan hierover niet in hoger beroep gaan.  

 1. In geval de uitspraak niet tot voldoening leidt van de opdrachtgever kan de  opdrachtgever in sommige gevallen zich wenden tot de civiele rechter.

Artikel 13. Opzegging 

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.  
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal  gebruiker in overleg met en met instemming van opdrachtgever zorgdra gen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,  tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen  

die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

Artikel 14. Opschorting en ontbinding 

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of  de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit  de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van  de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en  billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde  instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden  verwacht.  
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebrui ker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de  nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit  de wet en overeenkomst. 
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 15. Aansprakelijkheid 

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid  beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze  aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de  door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te  verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de  schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin  van deze voorwaarden; 
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van  gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet  aan gebruiker toegerekend kunnen worden; 
 • redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking  van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 
 1. Onder schade aan personen of zaken wordt niet verstaan de door  opdrachtgever gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van  schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke  bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade. 
 2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder  begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade  door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit  beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg  met gebruiker. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor  keuzes.  
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de  aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te  wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. 

Artikel 16. Vrijwaringen 

 1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met  betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de  opdrachtgever verstrekte dan wel in bruikleen gegeven materialen of  gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische  bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de  informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van  virussen en defecten.

Artikel 17. Risico-overgang 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de  overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop  deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd of in  bruikleen worden gegeven en daarmee in de macht van opdrachtgever of  van enige door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht. 

Artikel 18. Overmacht 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien  zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is  te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechts-handeling of in  het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast  hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van  buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de  verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker  worden daaronder begrepen. 
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de  omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker  zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de  verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode  langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de  overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade  aan de andere partij.  
 5. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels  gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze  zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen  gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het  reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te  declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als  ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 19. Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke  informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit  andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit  door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van  de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,  gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de  bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker  zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoeg de rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker  niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de weder partij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van  enige schade, hierdoor ontstaan.  

Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten 

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde,  behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker  toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden  toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover  hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt  gebracht. 

Artikel 21. Geschillen 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd  van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.  Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de  volgens de wet bevoegde rechter. 
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het  uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te  beslechten.

Artikel 22. Toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever  is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. Wijziging, uitleg en vindplaats  van de Algemene Voorwaarden 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van de ABvC,  Fabridot

in te zien of te verkrijgen op het praktijkadres van ………….. ((naam van  praktijk).  

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene  Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
 2. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals  die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.